Новости

https://iarb.edu.mk/assets/img/news/analysis-of-restrictive-measures-and-international-standards-in-the-sphere-of-financing-of-terrorism-and-proliferation.jpg

Одржана обука на тема: Анализа на рестриктивните мерки и меѓународните стандарди во сферата на финансирањето на тероризмот и пролиферацијата

На 23 Декември 2023 год. на Научниот институт за применети истражувања за бизнис во Скопје се одржа последната од серијата обуки за 2023 година во областа на спречување перење пари и финансирање на тероризам организирани од Институтот.

https://iarb.edu.mk/assets/img/news/series-of-trainings-for-staff-development-in-educational-institutions-was-delivered.jpg

Одржана серија на обуки наменети за кадарот во воспитно-образовните установи

Научниот институт за применети истражувања за бизнис во периодот Ноември 2023 год. - Јануари 2024 година одржа серија на обуки наменети за кадарот вработен во воспитно-образовните установи во државата на следните теми:

https://iarb.edu.mk/assets/img/news/held_training_on_the_topic_creating_conditions_for_effective_verbal_and_non-verbal_communication_in_the_classroom.jpg

Одржана обука на тема: Создавање на услови за ефективна вербална и невербална комуникација во училница

На Научниот институт за применети истражувања за бизнис на 14 Октомври, 2023 година се одржа обука за ефективна вербална и невербална комуникација во училница, наменета за наставниците и стручните служби во училиштата.

https://iarb.edu.mk/assets/img/news/held_training_on_the_topic_the_impact_of_screens_and_play_on_psychomotor_and_emotional_development_in_children.jpg

Одржана обука на тема: Влијанието на екраните и играта на психомоторниот и емоционалниот развој кај децата

Институтот за применети истражувања за бизнис одржа обука на тема “Влијанието на екраните и играта на психомоторниот и емоционалниот развој кај децата” со цел да се зајакнат капацитетите на предучилишните установи преку зајакнување на вештините на нивните вработени

https://iarb.edu.mk/assets/img/news/held_training_on_the_topic_activities_of_the_authorized_person_and_the_department_for_prevention_of_money_laundering_and_financing_of_terrorism.jpg

Одржана обука на тема: Aктивности на овластеното лице и одделот за спречување перење пари и финансирање на тероризам

На 7ми Октомври 2023 год. на Научниот институт за применети истражувања за бизнис се одржа обука на тема “Aктивности на овластеното лице и одделот за спречување перење пари и финансирање на тероризам”

https://iarb.edu.mk/assets/img/news/held_training_on_the_topic_social_networks_a_tool_for_better_communication_or_uncontrolled_activity.jpg

Одржана обука на тема: Социјалните мрежи-алатка за подобра комуникација или неконтролирана активност?

На Институтот за применети истражувања за бизнис на 30 Септември, 2023 година се одржа обука за моќта на социјалните мрежи наменета за наставниците и стручните служби во училиштата.