Соработка

     За реализирање на поставените цели Институтот континуирано воспоставува соработка со други релевантни институти и истражувачки центри, лаборатории, универзитети и факултети како и центри на извонредност и здруженија на граѓани со сродни програми, дејности и интереси, како од земјата така и од странство.

    Соработките се во облик на заедничко учество на проекти, како и размена на кадри и експерти за реализирање на активностите за континуирано професионално усовршување.

Дел од досега воспоставените соработки:

  • Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Slovakia)
  • University of Ljubljana (Slovenia)
  • Institute of Technology and Business in České Budějovice (Czech Republic)
  • Institute for Accreditation of the Republic of North Macedonia
  • University of Shkodra "Luigj Gurakuqi" (Albania)
  • Academy for Business Economy (Serbia)
  • Higher Institute of Insurance and Finance (Bulgaria)
  • EU4ALL Association (Serbia)
  • Federation of consumers of Bulgaria (Bulgaria)
  • Pacto Verde Association (Spain)