Програми за специјализација

    Програмите за специјализација (преквалификација и доквалификација) се акредитирани или сертифицирани програми кои кандидатите треба да ги подготват и да им овозможат специјализација во одредена област, преквалификација или доквалификација согласно законската регулатива и стандардите на одредена професија. Овие програми се со формално утврдени претходно акредитирани или сертифицирани програма и вклучуваат завршна евалуација на знаењето на кандидатите, како услов за успешно завршување на програмата.

    Програмите за специјализација (преквалификација или доквалификација) Институтот за применети истражувања за бизнис ги организира во партнерство со европски образовни установи и центри.