Консултантски услуги

    Институтот нуди консултантски услуги во делокругот на дејноста, со цел изнаоѓање оптимални решенија за проблемите на клиентите во различни подрачја од нивното работење, пред се во доменот на корпорациските стратегии, корпоративни финансии и сметководство, проценка на вредноста на претпријатијата, регрутирање и развој на човечки ресурси, изработка на маркетинг стратегии и следење на влијанијата на сите економско- општествени активности врз животната средина.

Консултантски услуги се остваруваат преку:

1. Вештачења, супер вештачења и проценки од следните области:
   - материјално, сметководственото и финансиско работење,
   - заштита на авторските права, други сродни права и права на интелектуална сопственост,
   - технолошко инженерство,
   - машинство и сообраќај.
2. студии и советувања за контрола на квалитет на процеси и производи
3. стратегии и процедури за воведување на стандарди од областите на делување
4. студии за изводливост за ефикасност на ресурсите
5. воведување на индикатори за имплементација на циркуларната економија
6. изработка на бизнис планови и финансиски планови
7. физибилити студии
8. и други анализи по потреба и барање на компании и институции