Оливера Николова

    Магистер на економски науки од областа на сметководство и ревизија. М-р Николова има лиценца за овластен сметководител и лиценца за вештак од областа на материјалното и финансиско работење. Нејзиниот професионален интерес е во сферата на финансиите и сметководството, во која што има и повеќегодишно работно искуство.